Privatumo politika

„Sveikas plius“ yra sveikatai dedikuotas tinklaraštis. Toliau skelbiama Privatumo politika paaiškina, kaip „Sveikas plius“ renka ir naudoja Jūsų Asmens duomenis, kai Jūs lankotės „Sveikas plius“ klientams skirtoje svetainėje. Privatumo politika parengta lengvai suprantama kalba, kad Jūs galėtumėte suprasti, kas mes esame, kokius duomenis mes apie Jus renkame, kodėl juos renkame ir ką su jais darome.

Asmens duomenys reiškia bet kokią informaciją arba informacijos rinkinį, pagal kuriuos mes galime tiesiogiai arba netiesiogiai nustatyti Jūsų tapatybę, visų pirma, pagal identifikatorių, pvz.: vardą, elektroninio pašto adresą ir t.t.

Jei nesutinkate su Jūsų Asmens duomenų tvarkymu, kaip nurodyta šioje Privatumo politikoje, turite teisę nepateikti „Sveikas plius“ savo Asmens duomenų. Taip pat, jei tam tikrus Jūsų Asmens duomenis tvarkome Jūsų sutikimo dėl Asmens duomenų tvarkymo pagrindu, bet kada galite tokį sutikimą atšaukti, nedarant poveikio sutikimu grindžiamo duomenų tvarkymo iki sutikimo atšaukimo teisėtumui.

Ši Privatumo politika gali būti bet kuriuo metu pakeista ar papildyta tam, kad atitiktų teisės aktų reikalavimus ir kad Jums būtų suteikta aktuali informacija apie tai, kaip mes, kaip duomenų valdytojas, tvarkome Jūsų Asmens duomenis, Jums naudojantis „Sveikas plius“ svetaine.

„Sveikas plius“ rekomenduoja Jums skirti laiko susipažinti su šia Privatumo politika.

Kokius Jūsų asmens duomenis renka „Sveikas plius“

Asmens duomenys, kuriuos „Sveikas plius“ gauna tiesiogiai iš Jūsų:

Vardas, el. pašto adresas ir t.t.

Atsiliepimai, nuomonės, komentarai, vertinimai, informacija ir kita.

Asmens duomenys, kuriuos „Sveikas plius“ renka automatiškai:

Renkami Asmens duomenys: modelis, tarptautinis mobiliojo ryšio įrangos identifikatoriaus (IMEI) numeris ir kiti unikalūs prietaisų identifikatoriai, aplinkos prieigos adresas (MAC) adresas, interneto protokolo (IP) adresas, operacinės sistemos versija ir prietaiso, kurį naudojate prisijungimui prie paslaugų, nustatymai.

Renkami Asmens duomenys: Jūsų faktinė buvimo vieta (nustatyta pagal Jūsų internetinio protokolo (IP) adresą ar kitas vietos nustatymo technologijas), apie kurią informacija gali būti renkama Jums pasirinkus su vieta susijusius gaminius ar nustatymus, pavyzdžiui per mūsų programinę įrangą.

Renkami Asmens duomenys: programinė įranga, kuria naudojatės, svetainės, kuriuose lankotės, nuorodos, judesio jutiklių duomenys.

Kokiu teisiniu pagrindu „Sveikas plius“ tvarko Jūsų asmens duomenis

Siekdama tvarkyti Jūsų Asmens duomenis, „Sveikas plius“ gali vadovautis įvairiais teisiniais pagrindais, įskaitant šiuos:

Kam „Sveikas plius“ teikia Jūsų asmens duomenis

„Sveikas plius“ neteikia Jūsų Asmens duomenų jokiems asmenims, išskyrus atskirus šioje Privatumo politikoje aprašytus atvejus. Siekiant šioje Privatumo politikoje nurodytų Asmens duomenų tvarkymo tikslų ir jeigu tai yra būtina, „Sveikas plius“ gali atskleisti ar teikti Jūsų Asmens duomenis šiems asmenims:

Kai to reikalauja teisės aktai arba kai būtina ginti „Sveikas plius“ teises, „Sveikas plius“ gali pasidalinti Jūsų duomenimis su institucijomis, kurios prižiūri „Sveikas plius“ veiklą ar turi jurisdikciją jos atžvilgiu.

„Sveikas plius“ turi teisę perduoti Jūsų Asmens duomenis „Sveikas plius“ Asmens duomenų tvarkymui pasitelktiems duomenų tvarkytojams, kurie teikia „Sveikas plius“ paslaugas (atlieka darbus) ir tvarko Jūsų Asmens duomenis „Sveikas plius“, kaip duomenų valdytojo, vardu, pvz., tarnybinių stočių (serverių), virtualių debesų saugyklų nuomos paslaugas teikiančios bendrovės, IT paslaugas teikiančios bendrovės. Duomenų tvarkytojai turi teisę tvarkyti Asmens duomenis tik pagal mūsų nurodymus ir tik ta apimtimi, kiek tai yra būtina siekiant tinkamai vykdyti mūsų tarpusavio sutartyje nustatytus įsipareigojimus. „Sveikas plius“, pasitelkdama duomenų tvarkytojus, imasi visų reikiamų priemonių, siekdama užtikrinti, kad ir „Sveikas plius“ pasitelkti duomenų tvarkytojai būtų įgyvendinę tinkamas organizacines ir technines saugumą užtikrinančias priemones bei išlaikytų Asmens duomenų paslaptį.

Kaip „Sveikas plius“ naudoja Jūsų Asmens duomenis

Sąrašas tikslų, kuriais „Sveikas plius“ gali naudoti Jūsų Asmens duomenis:

Pagalbos teikimas ryšių kanalais, pvz., klientui pateikus užklausą.

Bendravimo su vartotojais ir / arba klientais skatinimas, reklaminiai el. laiškai, skambučiai, SMS žinutės, kitokio pobūdžio pranešimai, rinkos tyrimai, asmeniškai Jums skirtų prekių ir paslaugų pasiūlymų (pvz., „Sveikas plius“ svetainėje ar kitomis ryšio priemonėmis) pateikimas.

Asmens duomenų atskleidimas valdžios ar priežiūros institucijoms, vykdant teisės aktų įpareigojimus, teisėtus prašymus ar sudarytas sutartis, pareigų saugoti įrašus ir teikti pranešimus vykdymas, veiklos atitikties auditas, valstybiniai patikrinimai ir kiti reikalavimai iš valdžios institucijų ar tarnybų, teisinės procedūros, savo teisių gynimas ir veiksmai, susiję su bet kokiais vidiniais skundais ar pretenzijomis

„Sveikas plius“ bet kuriuo atveju yra pasiryžusi užtikrinti, kad Jūsų Asmens duomenys, kuriuos „Sveikas plius“ renka ir naudoja, būtų skirti ir tinkami tikslams, kuriems šie duomenys buvo gauti, ir tai nesudarytų grėsmės Jūsų privatumui.

Jeigu „Sveikas plius“ prašo Jūsų pateikti savo Asmens duomenis, bet Jūs pasirenkate jų nepateikti, kai kuriais atvejais „Sveikas plius“ negalės užtikrinti svetainės veikimo.

Kaip „Sveikas plius“ užtikrina Jūsų duomenų saugumą

Siekdama apsaugoti Jūsų duomenis, „Sveikas plius“ imasi tinkamų priemonių, atitinkančių duomenų apsaugos ir duomenų saugumo įstatymus ir taisykles, įskaitant reikalavimą „Sveikas plius“ paslaugų teikėjams/pasitelktiems duomenų tvarkytojams naudoti tinkamas priemones Jūsų Asmens duomenims ir jų konfidencialumui apsaugoti.

Priklausomai nuo šiuolaikinių technologijų, priemonių įgyvendinimo kainos ir saugotinų duomenų pobūdžio, „Sveikas plius“ yra įsidiegusi technines ir organizacines priemones, apsaugančias nuo tokių pavojų kaip Jūsų duomenų sunaikinimas, praradimas, pakeitimas, neteisėtas atskleidimas ar neteisėta prieiga prie jų.

Jūsų pareigos

Norėtume Jums priminti, kad Jūsų pareiga yra užtikrinti, kiek tai priklauso nuo Jūsų, kad duomenys, kuriuos mums pateikiate būtų tikslūs, išsamūs ir atnaujinti. Be to, jeigu Jūs pateikiate mums kitų asmenų duomenis, Jūsų pareiga yra gauti bei teikti mums tokią informaciją laikantis teisinių reikalavimų. Pavyzdžiui, Jūs turite informuoti kitus asmenis, kurių duomenis Bendrovei pateikiate, apie šios Privatumo politikos turinį ir gauti jų sutikimą dėl tokio Asmens duomenų pateikimo.

Kokias teises Jūs, kaip subjektas, turite

Jūs visuomet galite susisiekti su „Sveikas plius“, jeigu norite įgyvendinti savo, kaip duomenų subjekto, teises, be kita ko:

Gauti informaciją apie tvarkomus Asmens duomenis, Asmens duomenų šaltinius, Asmens duomenų tvarkymo tikslus, Asmens duomenų saugojimo laikotarpį bei asmenis, su kuriais „Sveikas plius“ dalijasi Jūsų Asmens duomenimis, duomenų subjekto teises, taikomas Asmens duomenų apsaugos priemones;

Teisę reikalauti „būti pamirštam“, jei Jūsų Asmens duomenys nebėra reikalingi tam tikslui, kuriam jie buvo surinkti, Jūs atšaukiate sutikimą tvarkyti Jūsų Asmens duomenis, jei duomenų tvarkymas buvo grindžiamas Jūsų sutikimu, Jūsų Asmens duomenis tvarkome grįsdami teisėtu interesu bei Jūs tokiam tvarkymui prieštaraujate ir nėra viršesnių teisėtų priežasčių tvarkyti duomenis, Jūsų asmens duomenis ištrinti privalome įgyvendindami mums taikomas teisines prievoles arba Jūsų asmens duomenys buvo tvarkomi neteisėtai. Atkreipiame dėmesį, kad esant teisėtoms priežastims ne visada galėsime šią Jūsų teisę įgyvendinti, pavyzdžiui, saugoti Jūsų Asmens duomenis tam tikrą laikotarpį galime būti įpareigoti teisės aktų. Tokios teisėtos priežastys Jums bus nurodytos kreipiantis dėl teisės „būti pamirštam“ įgyvendinimo;

Teisę riboti mūsų atliekamą Jūsų Asmens duomenų tvarkymą jei Jūsų Asmens duomenys buvo tvarkomi neteisėtai, bet nesutinkate, kad duomenys būtų ištrinti, jei Jūsų Asmens duomenys nebėra reikalingi tam tikslui, kuriam jie buvo surinkti, tačiau jų reikia Jums siekiant pareikšti, vykdyti arba apginti teisinius reikalavimus, jei paprieštaravote duomenų tvarkymui, kaip aprašyta žemiau, kol bus patikrinta, ar Bendrovės teisėtos priežastys yra viršesnės už Jūsų priežastis;

Teisę prieštarauti, kad tvarkytume Jūsų duomenis tiesioginės rinkodaros tikslais, teisę prieštarauti, kad Jūsų Asmens duomenys būtų tvarkomi visuomenės interesais ar teisėtais „Sveikas plius“ interesais, nebent šie interesai yra viršesni už Jūsų priežastis;

„Sveikas plius“ įsipareigoja dėti visas pastangas, kad laiku ir nemokamai atsilieptų į Jūsų prašymus, išskyrus atvejus, kai tam reikia neproporcingai didelių pastangų. „Sveikas plius“ gali paprašyti pagrįsto mokesčio, jei Jūsų prašymai yra akivaizdžiai nepagrįsti, pasikartojantys arba pertekliniai.

Tam tikrais atvejais, prieš pradėdama vykdyti Jūsų prašymą, „Sveikas plius“ gali paprašyti Jūsų patvirtinti savo tapatybę. To prašysime saugumo sumetimais, kad Jūsų Asmens duomenys nebūtų atskleisti asmenims, neturintiems tokios teisės.

Skundai

Jeigu Jūsų netenkina gautas atsakymas dėl Jūsų teisių įgyvendinimo arba manote, kad Jūsų Asmens duomenis tvarkome neteisėtai, visada galite pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai ar, jei taikoma, kitai kompetentingai institucijai.

Vis tik, mes būtume dėkingi už suteiktą galimybę išspręsti Jūsų skundą iki Jums kreipiantis į priežiūros instituciją, tad prašytume, esant bet kokiam nusiskundimui, visų pirma kreiptis į mus, atsiųsdami mums el. laišką el. pašto adresu pateiktu Kontaktuose.

Kaip „Sveikas plius“ naudoja slapukus ir kitas technologijas

„Sveikas plius“ svetainėje naudojami slapukai (mažos rinkmenos, išsaugomos svetainės vartotojų kietajame diske), kad būtų galima atskirti Jus nuo kitų „Sveikas plius“ svetainės lankytojų. Slapukų surinkta informacija leidžia „Sveikas plius“ užtikrinti Jūsų galimybę naršyti patogiau. „Sveikas plius“ naudoja slapukus informacijos srautų analizei, paslaugų, turinio ir reklamos pritaikymui konkretiems tikslams, reklamos veiksmingumo įvertinimui atlikti, pasitikėjimui skatinti bei saugumui užtikrinti.

Jūs galite pasirinkti, ar norite priimti slapukus. Jeigu nesutinkate, kad į Jūsų kompiuterį ar į kitą galinį įrenginį būtų įrašomi slapukai, galite pakeisti savo interneto naršyklės nustatymus ir išjungti visus slapukus arba įjungti / išjungti juos po vieną. Tačiau atkreipiame dėmesį, kad kai kuriais atvejais tai gali sulėtinti naršymo internete spartą, apriboti tam tikrų interneto svetainių funkcijų veikimą arba blokuoti prieigą prie svetainės. Išsamesnė informacija pateikta AllAboutCookies.org (angl. k.) arba Google slapukų naudojimas.

Kada atnaujinama Privatumo politika

Plečiantis veiklai ir paslaugoms, „Sveikas plius“ gali prireikti atnaujinti šią Privatumo politiką. Dėl šios priežasties „Sveikas plius“ rekomenduoja Jums periodiškai apsilankyti „Sveikas plius“ interneto svetainėje, kurioje visada rasite naujausią šios Privatumo politikos versiją.